เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
ลุงสมนึก (0892490783)


ข้าวสารปลอดสารรมควัน
ผญ.ดา (0892461851)


กะปิกลุ่มแม่บ้านสลักเพชร
ป้าโลม (0817356837)

...พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพ อยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน...

นายโอภาส ชอบรส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกร กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เมื่อวันที่
่ 4 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด
การประชุมแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริม
การเกษตรและการจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วม
ต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2557 ซึ่งลงพื้นที่คัดเลือก ณ วสช.ศูนย์สาธิตการตลาด
ตำบลห้องน้ำขาว อำเภอเมืองตราด วันที่ 13 มิถุนายน 2557
นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร
เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นางสาวเบญจวรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
เปิดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2557”
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
จ.ตราด โดยมีผู้สนในเข้าเยี่ยมชมงานอย่างต่อเนื่อง
นางสาวเบญจวรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
เปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  ณ อบต.ไม้รูด
อ.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดตราด กล่าวรายงาน

ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างจัดตั้งจุดจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าจังหวัดตราด ปี 2557
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อการบริโภค
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 ก.ค.- 23 ก.ค.2557
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ปลูกผัก ด้วยการการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและตลาดสินค้าจังหวัดตราด ปี 2557
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 10.30 น.
กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557 ในเวลา 08.30-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2557
วันที่ 20 มีนาคม 2557
ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2557
วันที่ 20 มีนาคม 2557

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด

ระบบสารสนเทศการผลิต
ทางการเกษตร

(ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน)
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
แบบ กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
โปรแกรมส่งภาพขึ้นเว็บเที่ยวสวนผลไม้ อ.เขาสมิง
(039-599438)


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
ป้าแมว (086-3830832)
 


Free Counters Free counter and web stats