เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
ลุงสมนึก (0892490783)


ข้าวสารปลอดสารรมควัน
ผญ.ดา (0892461851)

...ด่วน..ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนและขอใบรับรองการปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีแปลงเพาะปลูก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร 039-511008...
นายโอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย
รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ซึ่งจัดแสดง ในงาน “Meet
the Press friend”เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
างสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา”
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ วัดโคก ตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด ตรวจติดตาม
จุดรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โครงการ
แก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก โดยใช้งบ คชก. ปี 2557        
งบประมาณ 40 ล้านบาท ณ สหกรณ์แปรรูปเพื่อการส่งออก
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับการลด
ต้นทุนการผลิตจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยมีนายนเรศ
ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระหว่าง
วันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดตราด
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด

ระบบสารสนเทศการผลิต
ทางการเกษตร

(ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน)
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
แบบ กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
โปรแกรมส่งภาพขึ้นเว็บเที่ยวสวนผลไม้ อ.เขาสมิง
(039-599438)


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
ป้าแมว (086-3830832)
 


Free Counters Free counter and web stats