เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851


  ...หน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด...

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 ...โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด...

นายมงคล จอมพันธ์
เกษตรจังหวัดตราดนางลัดดาวัลย์ โตสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

(บุคลากรในกลุ่ม)

นายวินัย ขยันยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

(บุคลากรในกลุ่ม)

นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

(บุคลากรในกลุ่ม)

นายสายชล เจริญพร เกษตรอำเภอเกาะกูด
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

(บุคลากรในกลุ่ม)

นางทัศนี ภู่ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(บุคลากรในฝ่าย)

  

...โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอ...

นางประทุม เสนกุล
เกษตรอำเภอเมืองตราดนายวันชัย เจริญใจ
เกษตรอำเภอเขาสมิงนายพิศิษ กัณฑิโกวิท
เกษตรอำเภอบ่อไร่นางสาวมรกต สุดประเสริฐ
รักษาการเกษตรอำเภอแหลมงอบ- ว่าง -
เกษตรอำเภอคลองใหญ่นายประดิษฐ์ เจริญสุข

รักษาการเกษตรอำเภอเกาะกูดนางประทุม เสนกุล
เกษตรอำเภอเกาะช้าง

Free Counters