เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธาน
ในการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาการดำเนินโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
(Single Command) ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยม
และให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชื่อมโยง เครือข่ายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ฯ
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด
นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด
เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด
เป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
เกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่
30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดตราด
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เขต 9 ตรวจติดตามงาน โครงการ
ตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2558 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม
2558 ณ จังหวัดตราด

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินและบัญชี
รับสมัครงาน

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์
SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาสมิง
โทรศัพท์ 039-599438


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
โทรศัพท์ 086-3830832 (ป้าแมว)
 


Free Counters