+


เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

 

ข้อมูลเตือนภัย
ระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เดือน ธันวาคม 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1605 ลว 30 ธันวาคม 2564
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง

เตือนภัยการระบาดใบร่วงในยางพารา

เดือน พฤศจิกายน 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1481 ลว 30 พฤศจิกายน 2564
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน

เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง

เตือนภัยการระบาดหนอนไยผัก

เดือน กันยายน 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1208 ลว 28 กันยายน 2564
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเขียวพริก
เตือนภัยการระบาดโรคยอดเน่าสับปะรด
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดในทุเรียน

เตือนภัยการระบาดโรคราขนแมว

เดือน สิงหาคม 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1073 ลว 24 สิงหาคม 2564
เตือนภัยการระบาดโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรด
เตือนภัยการระบาดโรคราขนแมว
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดในทุเรียน

เตือนภัยการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เดือน กรกฎาคม 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 914 ลว 27 กรกฎาคม 2564
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่า
เตือนภัยการระบาดรากขาวในยางพารา

เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้

เดือน มิถุนายน 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 820 ลว 30 มิถุนายน 2564
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ

เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา

เดือน พฤษภาคม 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 645 ลว 24 พฤษภาคม 2564
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เตือนภัยการระบาดหนอนกินใต้เปลือกลองกอง
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน

เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว

เดือน เมษายน 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 558 ลว 28 เมษายน 2564
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดผีเสื้อมวนหวาน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน

เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 219 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2564
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน

เตือนภัยการระบาดหนอนหัวดำ

เดือน มกราคม 2564
หนังสือที่ ตร 0009/ว 116 ลว 27 มกราคม 2564
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดแมลงวันแตง

เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง

เดือน ธันวาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 115 ลว 27 มกราคม 2564
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดไรแดง

เตือนภัยการระบาดแมลงวันพริก

เดือน พฤศจิกายน 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 114 ลว 27 มกราคม 2564
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดไรแดง

เตือนภัยการระบาดหนอนไยผัก

เดือน ตุลาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 113 ลว 27 มกราคม 2564
เตือนภัยการระบาดแมลงวันแตง
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเขียว
เดือน สิงหาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 903 ลว 14 สิงหาคม 2563
เตือนภัยการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เตือนภัยการระบาดโรคยอดเน่า-รากเน่าในสับปะรด
เตือนภัยการระบาดโรคราขนแมว
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดในทุเรียน
เดือน กรกฎาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 836 ลว 29 กรกฎาคม 2563
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เดือน มิถุนายน 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 673 ลว 18 มิถุนายน 2563
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดในทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสาหร่าย
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
เดือน พฤษภาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 517 ลว 18 พฤษภาคม 2563
เตือนภัยการระบาดแมลงวันผลไม้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผล
เตือนภัยการระบาดหนอนกินผิวใต้เปลือกลองกอง
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เดือน เมษายน 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 442 ลว 20 เมษายน 2563
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดผีเสื้อมวนหวาน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เดือน มีนาคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 260 ลว 10 มีนาคม 2563
เตือนภัยการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 157 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2563
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว
เดือน มกราคม 2563
หนังสือที่ ตร 0009/ว 32 ลว 13 มกราคม 2563
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดแมลงวันแตง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เดือน ธันวาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1608 ลว 19 ธันวาคม 2562
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดแมลงวันพริก
เดือน พฤศจิกายน 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1402 ลว 12 พฤศจิกายน2562
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เดือน ตุลาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1346 ลว 29 ตุลาคม 2562
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเขียวพริก
เตือนภัยการระบาดแมลงวันแตง
เดือน สิงหาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1045 ลว 13 สิงหาคม 2562
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดใบไหม้ของข้าว
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
เตือนภัยการระบาดโรคใบร่วงในยางพารา
เดือน กรกฎาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 987 ลว 31 กรกฎาคม 2562
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดใบไหม้ของข้าว
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว
เดือน มิถุนายน 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 784 ลว 11 มิถุนายน 2562
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
เตือนภัยการระบาดหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวในยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เดือน พฤษภาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 783 ลว 11 มิถุนายน 2562
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูของยางพารา
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหอยเชอรี่
เตือนภัยการระบาดโรคใบร่วงของยางพารา
เดือน เมษายน 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 533 ลว 22 เมษายน 2562
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้งเงาะ
เตือนภัยการระบาดแมลงวันผลไม้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้่ยไก่แจ้
เดือน มีนาคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 377 ลว 18 มีนาคม 2562
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 189 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดแมลงวันแตง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เดือน มกราคม 2562
หนังสือที่ ตร 0009/ว 19 ลว 8 มกราคม 2562
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดโรคราแป้งเงาะ
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เดือน ธันวาคม 2561
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1575 ลว 17 ธันวาคม 2561
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเหลืองพริก
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเขียวพริก
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เดือน พฤศจิกายน 2561
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1435 ลว 19 พฤศจิกายน 2561
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าวในระยะคอรวง
เตือนภัยการระบาดโรคเมล็ดด่าง
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เดือน ตุลาคม 2561
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1350 ลว 29 ตุลาคม 2561
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าวในระยะออกรวง
เตือนภัยการระบาดหอยเชอรี่
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เดือน กันยายน 2561
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1236 ลว 25 กันยายน 2561
เตือนภัยการระบาดโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เตือนภัยการระบาดโรคราสนิมผักบุ้งขาว
เตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเหลืองพริก
เดือน สิงหาคม 2561
หนังสือที่ ตร 0009/ว 1086 ลว 17 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า
เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสาหร่าย
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เดือน กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการระบาดโรคราสนิมขาว
เตือนภัยการระบาดโรคแอนแทรกโนสของพริก
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า
เดือน มิถุนายน 2561
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวในยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เดือน พฤษภาคม 2561
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูของยางพารา
เตือนภัยการระบาดรากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เดือน เมษายน 2561
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้งเงาะ
เตือนภัยการระบาดแมลงวันผลไม้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เดือน มีนาคม 2561
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเหลืองพริก
เตือนภัยการระบาดราแป้งเงาะ
เดือน มกราคม 2561
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟมังคุด
เดือน ธันวาคม 2560
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เดือน พฤศจิกายน 2560
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ
เตือนภัยการระบาดไรแดง
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรคแมลงดำหนามมะพร้าว
เดือน กันยายน 2560
เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสาหร่าย
เตือนภัยการระบาดโรคใบติดทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนห่อใบข้าว
เตือนภัยการระบาดโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เดือน สิงหาคม 2560
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดหอยเชอรี่
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เดือน กรกฎาคม 2560
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดหอยเชอรี่
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดใบร่วงของยางพารา
เดือน มิถุนายน 2560
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดผีเสื้อมวนหวาน
เดือน พฤษภาคม 2560
เตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสาหร่าย
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดโรคใบร่วงของยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรครากขาวของยางพารา
เดือน เมษายน 2560
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเชียว
เตือนภัยการระบาดแมลงวันผลไม้
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วผลเงาะ
เดือน มีนาคม 2560
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวในสับปะรด
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนใยผัก
เตือนภัยการระบาดโรคราแป้งเงาะ
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เดือน มกราคม 2560
เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเขียว
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเหลือง
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อน
เดือน ธันวาคม 2559
เตือนภัยการระบาดโรคไรแดง
เตือนภัยการระบาดโรคเพลี้ยไฟมังคุด
เตือนภัยการระบาดโรคแมลงหวี่ขาว
เดือน พฤศจิกายน 2559
เตือนภัยการระบาดโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าวในระยะออกรวง
เตือนภัยการระบาดโรคเมล็ดด่าง
เดือน ตุลาคม 2559
เตือนภัยการระบาดโรคราใบติด
เตือนภัยการระบาดโรคขอบใบแห้ง
เตือนภัยการระบาดหนอนกระทู้หอม
เดือน กันยายน 2559
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวสับปะรด
เตือนภัยการระบาดโรคใบยางพาราร่วง
เดือน สิงหาคม 2559
เตือนภัยการระบาดโรคไหม้ข้าว
เตือนภัยการระบาดหนอนห่อใบข้าว
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะลำต้นทุเรียน
เดือน กรกฎาคม 2559
เตือนภัยการระบาดหนอนกินใบอ่อน
เตือนภัยการระบาดโรคแคงเกอร์มะนาว
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าในผัก
เดือน มิถุนายน 2559
เตือนภัยการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไก่แจ้
เตือนภัยการระบาดแอนแทรกโนสพริก
เดือน เมษายน 2559
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟพริก
เตือนภัยการระบาดแมลงหวี่ขาว
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะขั้วเงาะ
เดือน มีนาคม 2559
เตือนภัยการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว
เตือนภัยการระบาดด้วงแรด
เตือนภัยการระบาดแมลงดำหนาม
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
เตือนภัยการระบาดโรคหนอนเจาะผลทุเรียน
เตือนภัยการระบาดหนอนใยผัก
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้ง
เดือน มกราคม 2559
เตือนภัยการระบาดโรคเหี่ยวเหลืองพริก
เตือนภัยการระบาดหนอนกินดอกเงาะ
เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
 

 


Free Counters